onderhoud van de golfbaan

Golf gaat om beleving! Naast de setting van de golfbaan is het onderhoud van groot belang voor een fijn te spelen ronde. Als lid van de coöperatie bepaalt u natuurlijk zelf de kwaliteit en de output van de golfbaan. De coöperatie kan de greens aanbieden die u wenst; een bal die niet hobbelt op de greens en een mooie snelheid heeft is een fijne green om op te putten.

Onderhoud op maat

Als lid bepaalt u zelf de uitstraling van het onderhoud van de tees, fairways, roughs, bunkers, paden, baanmaterialen, etc. U blijft door het hele seizoen heen grip houden op de output van de golfbaan!
Naast onderhoud op maat wordt de doorloopsnelheid van de golfer sterk door het onderhoud beïnvloed. Een goede doorloopsnelheid is plezierig golfen en dus belangrijk voor de exploitatie.
Behalve de golfbaan dient de aankomst op het parkeerterrein en omgeving van het clubhuis er goed uit te zien om de golfer een goed gevoel bij uw baan te geven. “You only have one chance to meet someone for the first time”!

Vakkundig

Het onderhoud wordt uitgevoerd met A-merk machines en opgeleid personeel. De kans op het maken van fouten wordt daarmee sterk verkleind. De greenkeepers weten waar ze op moeten letten en kunnen naderend onheil preventief voorkomen. De bemestingsprogramma’s zijn erop gericht om het gras sterker te maken zodat deze minder snel vatbaar is voor schimmels. Het beregeningsregime is er om vooral niet te veel water te geven. Een goede bemestings- en beregeningsregime maken de wortels langer en sterker en het grasplantje sterker. Er wordt goed opgelet en met de hand bij beregend om uitgedroogde plekken te voorkomen.

Meten is weten

Onderhoud gaat ook om het maaien en netjes houden van de golfbaan. Het gaat vooral om het gezond houden van het gras en om de speelervaring van de golfers. De coöperatie gelooft in het sturen van het onderhoud op basis van gemeten parameters.

 • De vlakheid van de green
 • De eerlijkheid (trueness) van de green
 • De snelheid van de green
 • De stevigheid van de green
 • De wortellengte van het gras bepaalt voor een belangrijk deel de gezondheid van het gras.
 • Het vochtgehalte in de bodem bepaalt hoe de wortels en het blad zich kunnen ontwikkelen.
 • De nutriënten in de bodem en de zuurgraad van de bodem worden regelmatig geanalyseerd
 • Het is ook belangrijk om het weer te volgen, de neerslag hoeveelheid, de bodemtemperatuur (mede bepalend voor nutriënten opname), de bladnatperiode (zeer bepalend voor schimmelvorming).

Al deze te meten parameters worden wekelijks door de hoofdgreenkeeper bijgehouden en worden schriftelijk gecommuniceerd met de golfbaan. Zo kunnen we samen bijsturen op de output en heeft u grip op het onderhoud en dus de kwaliteit van de golfbaan. De coöperatie zal hier zeer transparant in zijn.

Efficiëntie

Het succesvol exploreren van een golfbaan is een flinke uitdaging. Efficiëntie in het onderhoud kan leiden tot kostenbesparingen zonder in te dimmen op de kwaliteit van het onderhoud. De coöperatie werkt planmatig zodat de output te allen tijde op een constant niveau blijft.
Samen met u bespreken we over de te nemen maatregelen die kostenbesparend kunnen zijn, immers de besparing vloeit weer terug naar de golfbaan. Als lid van de coöperatie deelt u namelijk mee in de winst! In het overleg dat op frequente basis plaats zal vinden wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn en wat de invloed zal zijn op de bespeling door de golfers.
Wij zijn transparant in het verstrekken van informatie. U krijgt inzicht in de gewerkte uren en de gebruikte materialen.
De efficiëntie wordt bereikt door gebruik van goede hulpmiddelen zoals (elektrische) robotmaaiers en goed gereedschap.

Planmatig

Efficiëntie wordt ook bereikt door planmatig te werken:

 • Een goede inzet van arbeid zodat wachttijden door de golfers beperkt worden, hierbij te denken aan vroeg opstarten van de robotmaaiers zodat het meeste gras gemaaid is als de golfers beginnen
 • Robotmaaiers goed inzetten zodat één man meerdere maaiers in de gaten houdt en onderwijl bijvoorbeeld pitchmarks kan repareren.
 • Goede timing van de werkzaamheden om arbeidsintensieve achterstanden te vermijden, hierbij te denken aan tijdig schoffelen van onkruid ten opzichte van uitgegroeide onkruiden weghalen
 • De vakbekwame greenkeepers de vakbekwame werkzaamheden te laten uitvoeren en de simpeler werkzaamheden door goedkopere krachten
 • Werkzaamheden in één keer goed doen zodat er niet een tweede gang nodig is
 • De grotere werkzaamheden zoals vertidrainen, bezanden, etc door een ploeg te laten uitvoeren zodat de aanwezige greenkeepers hun gebruikelijke werkzaamheden goed kunnen blijven uitvoeren en geen achterstanden oplopen.
 • Eventueel inzetten van vrijwilligers die een deel van het onderhoud kunnen uitvoeren, één en ander gecoördineerd door de greenkeeping.

Datagerichte werkzaamheden

De organisatie is betrekkelijk klein, flexibel en plat. De directie bestaat uit maximaal 2 personen die de taken en verantwoordelijkheden delen. De coöperatie zal transparant zijn in alle aspecten.
Op elk golfbaan zal deskundig personeel in dienst zijn. 
De werkzaamheden worden data gericht uitgevoerd. Het verzamelen van data is precisiewerk want elke green, fairway of tee is net iets anders dan de andere. De data zal vooral praktische data zijn zoals stimpsnelheid, vlakheid van de green, vochtgehaltes en grond analyses.
Het maaien zal zoveel mogelijk met robotmaaiers gedaan worden. Robotmaaiers maaien netter dan een greenkeeper en hebben beduidend minder arbeidsuren nodig. De extra arbeid wordt ingehuurd via professionele tijdelijke (seizoens)krachten of diensten. De dagelijkse leiding wordt gedaan door de zeer bekwame hoofdgreenkeeper ter plaatse. Er wordt planmatig gewerkt zodat elke greenkeeper weet wat hij de volgende dag voor taken heeft.

Targets stellen

De directeur van de NCDG stuurt de hoofdgreenkeepers aan. Dit gebeurt door (twee)wekelijkse bezoeken op de golfbaan. Daarbij worden de gebruikte uren doorgenomen, de staat van de machines, het personeel, de staat van de golfbaan, de gezondheid van het gras, etc. Beiden zien toe op een efficiënte inzet van middelen.

Via begrotingen worden targets gesteld waaraan getoetst kan worden. De leden hebben rechten om de greenkeepers ook voor andere taken in te zetten. Hiervoor worden uren afgesproken en bijgehouden. Bij ziekte van personeel kan de coöperatie schuiven met mankracht of extra personeel op hele korte termijn inhuren.

Communicatie en rapportage

 • Communicatie is een van de speerpunten van de coöperatie. Daarom zijn wij ook altijd bereikbaar 7 dagen in de week. Er zal nauw contact tussen de coöperatie, de hoofdgreenkeeper en u als lid.
 • Wekelijks zullen een aantal “key performance indicators” (KPI) doorgegeven worden aan de golfbaan. Hierbij snelheid green, vlakheid green, eerlijkheid (trueness) green, vochtpercentage, wortellengte, kwaliteit paden, bunkers, etc.
 • Elke maand zal een rondgang op de golfbaan plaatsvinden met een directielid van NCDG, de vertegenwoordiger van de golfbaan en de hoofdgreenkeeper
 • Elk maand worden de gedane bewerkingen doorgegeven met de bevindingen van het afgelopen maand. De bewerkingen voor de volgende twee maanden worden hierin meegenomen.
 • Elk jaar wordt er een verslag gedaan van de het afgelopen jaar waarin de kwaliteit van de greens een voorname plaats zal innemen.

Interesse?

Neem contact op met ons!

© 2021 NCDG Coöperatief golfbaanonderhoud | ontwerp en realisatie Studio Coppis